Oznamy

VYPLÁCANIE PREPLATKOV

Vážení vlastníci,

vyplácanie preplatkov pre vlastníkov, ktorí zálohové platby platia cez SIPO alebo v hotovosti sa uskutoční od pondelka 27.6.2022 do štvrtka 30.6.2022 v kancelárii SVB v časoch od 18:00 do 19:00.

Ostatným vlastníkom sa preplatky výplatia priamo na účet.

24.6.2022

Zápisnica z písomného hlasovania – maľovanie

Zápisnica

z písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov

SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 13. a 14.6.2022.

Písomné hlasovanie bolo schválené zhromaždením zo dňa 29.11.2021 a termín oznámený Radou SVB dňa 31.5.2022 a to na dni 13.6.2022 od 18:00 do 20:00 h a 14.6.2022 od 18:00 do 20:00 h

Miesto konania: Spoločné priestory na Jantárovej ulici č.4, 040 01 Košice (Pred kanceláriou SVB)

Samotnému hlasovaniu predchádzala informatívna schôdza vlastníkov, ktorá sa uskutočnila dňa 9.6.2022 v klubovni SVB, kde Predseda SVB prítomným odprezentoval aj hospodárenie SVB za minulý rok, plán investícií SVB na rok 2022 a dlhodobejšie zámery. Odprezentované boli aj samotné ponuky, ktoré sú predmetom hlasovania. Informoval prítomných, že z celkového počtu ponúk Rada SVB vybrala 3 najvýhodnejšie ponuky, ktoré sú predmetom Hlasovania a to:

Ponuka 1 – Revitdom s.r.o.

Ponuka 2 – Marián Magyar – Stavebný servis

Ponuka 3 – MAPEXizol s.r.o.

Overovacia komisia:

 1. Mária Říhová
 2. Ing. Adriana Vaščinecová
 3. Mgr. Miriama Papireková
 4. Ján Ferienčík

Hlasovacie otázky:1. Súhlasíte s maľovaním vnútorných chodieb ?

2. Ak ÁNO, za ktorú ponuku hlasujete (uvedené 3 ponuky)

Výsledky

Celkový počet hlasujúcich: 113 (J2 – 57, J4 – 56)

Neplatné hlasy: 1

Súhlasí s maľovaním: ÁNO 112 (100% uznaných hlasov)

NIE 0 (0% uznaných hlasov)

Ponuky:

Ponuka 1 5

Ponuka 2 67

Ponuka 3 0

Neuviedli 40

Uznesenie č.1:

Na základe výsledkov hlasovania konštatujeme, že vlastníci súhlasia s vymaľovaním vnútorných chodieb a na základe pomeru hlasov za dodávateľa prác schválili ponuku č.2. Predseda SVB tak má mandát vyjednať a podpísať zmluvu s dodávateľom.

Prílohy:

1. Pozvánka

2. ponuky, ktoré boli predmetom hlasovania

3. Hlasovacie hárky (pre každý bytový dom osobitne)

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 16.6.2022 Zapísal: Ing. Denisa Stupavská

Overil: Ing. Jozef Muzelák

Ing. Jana jakubcová

Stanislav valeš

ZHROMAŽDENIE 29.11.2021

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE

SVB JANTÁR 2 a 4

Vážení vlastníci, pozývame vás na Zhromaždenie vlastníkov bytov SVB, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2021 od 18:00  do 20:00

Congress Hotel Centrum 

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Zhromaždenie sa podľa pokynov RÚVZ KE zvoláva na základe

Vyhlášky č.241/2021 §2 č.3 písm d)

Program:

 1. Odsúhlasenie Predsedajúceho zhromaždenia, mandátnej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 2. Úvod – informácie o ročnej činnosti SVB a oboznámenie vlastníkov s bodmi programu zhromaždenia
 3. Voľba členov rady
 4. Schválenie zmeny účelu priestorov
 5. Schválenie vypracovania projektu revitalizácie budovy
 6. Schválenie meračov na TÚV
 7. Schválenie domového poriadku
 8. Schválenie opravy núdzového osvetlenia
 9. Schválenie opravy fasády
 10. Schválenie kľúčovej politiky
 11. Schválenie maľovania chodieb
 12. Schválenie opravy/výmeny domofónu
 13. Schválenie krokov (pomoci) k vyprataniu problémových bytov a priestorov
 14. Schválenie plošnej úpravy zálohových platieb
 15. Diskusia
 16. Rôzne
 17. Schválenie návrhov uznesení
 18. Záver

Zároveň vyzývame záujemcov o funkciu členov rady SVB Jantár 2 a 4, aby svoj záujem nahlásili osobne v kancelárii SVB na Jantárovej 4 najneskôr do 25.11.2021.  

VYÚČTOVANIA za rok 2019

OZNAM-VYÚČTOVANIA

Vážení susedia, oznamujeme vám, že v dňoch

27. a 28. mája 2020 medzi 17:30 a 19:00

budú rozdávané vyúčtovania za rok 2019

V prípade, že v danom čase nemáte možnosť prevziať vyúčtovanie, zavolajte na číslo Rady a dohodnite si termín prevzatia v kancelárii SVB.