Oznamy

ONLINE HLASOVANIE

V decembri 2022 sa písomným hlasovaním uznieslo 121 mandátov z platných 126 že v našom spoločenstve bude možné hlasovať aj ONLINE. Pre poskytnutie tejto služby nášmu spoločenstvu bola vybraná firma Bytex. 

Bytex bude dňa 26.05. posielať email so súhlasom spracovania údajov a čestného o vlastníctve bytu, aby mohla spracovať výsledky online hlasovania do budúcnosti.

Prosím nahláste do vaše emailové adresy do 25.05. 2023 v kancelárii predsedu SVB Jantár 2 a 4 alebo na mail rada@svbjantar.sk s predmetom mailu ONLINE HLASOVANIE

Ak nie ste vlastníkom bytu oboznámte majiteľa o tejto skutočnosti. 

Zápisnica z písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB JANTÁR 2 a 4

konaného v dňoch 5.,7. a 9.  decembra 2022.

Písomné hlasovanie bolo schválené zhromaždením SVB dňa 21.11.2022 a bolo riadne vyhlásené Radou.  Oznámenie je prílohou tejto zápisnice.

Miesto konania: Spoločné priestory na prízemí bytových domov na Jantárovej ulici č. 2 a 4.

Čas konania: 5.12.2022 (pondelok) od 18:00 do 20:00

                        7.12.2022 (streda) od 18:00 do 20:00

                        9.12.2022 (piatok) od 18:00 do 20:00

Priebeh hlasovania sledovala a overila overovacia komisia v zložení:

 1. Ing. Dušan Trávniček,
 2. Ing. Jozef Muzelák,
 3. Ing. Jana Varnavčinová,
 4. Ing. Jana Jakubcová,
 5. Ing. Adriana Vaščinecová, ,
 6. Mária Říhová, 
 7. Júliius Illeš Dis.Art.,
 8. JUDr. Justinián Bartko,
 9. Ing. Andrej Chabada
 10. Mgr. Miriama Papireková
 11. Ing. Miroslav Bučko
 12. Ing. Lukáš Malík
 1. Obsah hlasovania – otázky
 1. Súhlasíte aby Predsedom SVB bol Ing. Boris Stupavský?
 • Súhlasíte aby bolo umožnené aj hlasovanie ON-LINE cez internet?
 • Súhlasíte s výmenou domofónu?  (Doplňujúce otázky : 1. Súhlasíte aby bol namontovaný obojstranný digitálny domofón ? a 2. Hlasujem za ponuku: A-Lenerx, B-RUPIOSE a C-MAPEXizol)
 • Súhlasíte s výmenou/opravou poštových schránok na Jantárovej 2? (otázka iba pre vlastníkov na Jantárovej  2) (Doplňujúce vyjadrenie či si vlastník praje výmenu alebo opravu starých schránok)
 • Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov z FPÚaO Predsedu na 3.000,-€ a Rady na 5.000,-€?
 • Priebeh hlasovania:

Hlasovanie prebehlo v súlade so zákonom a  bolo overené schválenými overovateľmi písomného hlasovania, ktorí overovali mandát zúčastnených a priebeh hlasovania.

 • Výsledky hlasovania:

Vyhodnotenie – spočítanie platných hlasov podľa vyjadrenia vôle zúčastnených hlasujúcich prebehlo 11.12.2022  o 20:30 hod. členmi Rady a  schválenými overovateľmi. O priebehu a výsledku hlasovania bola spísaná a overená táto zápisnica.

Minimálny potrebný počet hlasov pre schválenie otázok 1,2,3 a 5: 105

Minimálny potrebný počet hlasov pre schválenie otázky 4: 53

Hlasovania sa zúčastnilo 129 hlasov z celkovo 208 bytov (hlasov)

3 hlasy boli vyhodnotené ako neplatné z toho dôvodu, že nehlasovali všetci podieloví spoluvlastníci. Ako vyjadrenie názoru bolo prijatých niekoľko e-mailov resp. telefonických hovorov vlastníkov, ktorí sa nemohli zúčastniť hlasovania osobne ale tieto zo zákona nemôžu byť akceptované ako platný hlas.

Celkový počet platných hlasov: 126.

Výsledky otázok:

Otázka č. 1:  Súhlasíte aby Predsedom SVB bol Ing. Boris Stupavský ?

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 125   Nesúhlasí: 0   Neuviedol: 1

Výsledok hlasovania: Za predsedu SVB bol zvolený Ing. Boris Stupavský.

Otázka č. 2:  Súhlasíte aby bolo umožnené aj hlasovenie ON-LINE cez internet?

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 121   Nesúhlasí: 4   Neuviedlo: 1 (zmätočný hlas)

Výsledok hlasovania: SVB môže pri nasledujúcich hlasovaniach uznať aj výsledky hlasovania cez internet.

Otázka č. 3:  Súhlasíte s výmenou domofónu? 

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 122   Nesúhlasí: 4   Neuviedlo: 0

Výsledok hlasovania: Návrh na výmenu domofónu je odsúhlasený.

Upresnenie hlasovania:

S návrhom aby bol namontovaný digitálny domofón z obidvoch strán domu vlastníci súhlasia takto: Za: 119                     Proti:   3                      Neuviedlo:

Za konkrétnu ponuku vlastníci rozhodli takto:

Ponuka A: 7                Ponuka B: 80             Ponuka C: 2                Neuviedli: 30

Výsledok: Na základe väčšinového názoru hlasujúcich je schválený návrh na obojstranný digitálny domofón a ponuka B (spoločnosť RUPIOSE)

Otázka č. 4:  Súhlasíte s výmenou/opravou poštových schránok na Jantárovej 2?

Otázka len pre vlastníkov na Jantárovej 2. Potrebné 53 hlasov z celkovo 104 bytov (hlasov)

Hlasovalo: 65             Súhlasí: 63     Nesúhlasí: 2   Neuviedol: 0

Výmena: 32    Oprava: 10      Neuviedlo: 21

Výsledok hlasovania: Vlastníci bytov na Jantárovej 2 odsúhlasili výmenu poštových schránok.

Otázka č. 5:  Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov z FPÚaO Predsedu na 3.000,-€ a Rady na 5.000,-€?

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 119   Nesúhlasí: 6   Neuviedlo: 1

Výsledok hlasovania: Vlastníci súhlasia s tým aby sa navýšil limit na odsúhlasenie investícií z FPÚaO, ktorým podľa zmluvy o spoločenstve disponuje Predseda a Rada SVB a to Predseda 3.000,-€ a Rada 5.000,-€ čo bude riešené formou dodatku k Zmluve o spoločenstve.

Prílohy: pozvánka, hlasovacia listina, splnomocnenia, Zápisnica zo zhromaždenia 21.11.2022, Dodatok č. 5 k Zmluve o spoločenstve.

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 11.12.2022                                              Zapísal:   Mgr. Miriama Papireková

                                                                                                           Ing Denisa Stupavská

                                                                                           Overil:     Ing. Jozef Muzelák

                                                                                                            Ing. Dušan Trávniček

Ing. Boris Stupavský

    Predseda SVB

POZVÁNKA NA PÍSOMNÉ HLASOVANIE SVB JANTÁR 2 a 4

Vážení vlastníci, 

na základe uznesenia č.3 zo Zhromaždenia SVB JANTÁR 2 a 4 zo dňa 21.11.2022 vás pozývame na Písomné hlasovanie vlastníkov bytov a NB nášho SVB, ktoré sa bude konať v dňoch: 

05.12.2022 od 18:00  do 20:00

07.12.2022 od 18:00  do 20:00  a

09.12.2022 od 18:00  do 20:00

v spoločných priestoroch na prízemí obidvoch   blokov na Jantárovej  2 a 4

Otázky:

 1. Súhlasíte s tým aby Predsedom SVB JANTÁR 2 a 4 bol Ing. Boris Stupavský ?
 2. Súhlasíte s tým aby bolo umožnené aj ON-LINE  hlasovanie cez internet ?
 3. Súhlasíte s výmenou domofónu ? (podotázky upresnia väčšinový názor na typ a prevedenie domofónu a dodávateľa diela)
 4. Súhlasíte s výmenou/obnovou poštových schránok na Jantárovej 2 ? (otázka len pre vlastníkov na Jantárovej 2)
 5. Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov, ktoré môže odsúhlasiť Predseda SVB na 3.000,-€ a Rada na 5.000,-€ ?

Ing. Boris Stupavský                           za Radu SVB

V Košiciach dňa 24.11.2022

Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 21.11.2022.

Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 21.11.2022.

Zhromaždenie bolo riadne zvolané Radou – pozvánka je prílohou zápisnice

Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A , 040 01 Košice 

Prítomní:

vlastníci bytov a NP SVB Jantár v počte 24 v čase otvorenia zhromaždenia o 18:10

z celkového počtu bytov a NP 208. Pozrí prezenčnú listinu, ktorá je prílohou

Schôdzu viedol Ing. Boris Stupavský ako Predseda SVB

Zahájenie 

Schôdza bola otvorená o 18:10 hod. Predseda SVB poďakoval prítomným vlastníkom, že prišli na zhromaždenie. Vzhľadom na nízky počet prítomných požiadal aby toto zhromaždenie schválilo tie body programu, ktoré sú potrebné na ďalšie fungovanie SVB. Investičné a nákladné položky, ktoré potrebujú nadpolovičnú alebo 2/3 väčšinu všetkých vlastníkov budu na tomto zhromaždení schválené ako plán na nasledujúci rok a jednotlivo budú schválené písomnými hlasovaniami v budúcom období. 

 1. Voľba mandátnej a overovacej komisie a zapisovateľa.

Zhromaždenie jednohlasne schválilo (25/25 hlasov „ZA“)

za zapisovateľku: Ing. Denisu Stupavskú

do mandátnej komisie: Máriu Říhovú a Mgr. Miriamu Papirekovú

za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Muzeláka a Ing. Dušana Trávnička a Stanislava Valeša

 1. Úvod – vysvetlenie jednotlivých bodov Predsedom SVB

Predseda SVB informoval prítomných o činnosti SVB v uplynulom čiastočne pandemickom roku a roku poznačenom nárastom cien, predovšetkým energií. Informoval o výsledkoch opakovaných kontrol, ktoré v priebehu roka boli vykonané a zákonných povinnostiach a úlohách, ktoré vyplynuli z nich a nových predpisov. Predostrel aj náklady jednotlivých uskutočnených krokov. Informoval aj o opakovanom zvýšení cien energie, ktoré je potrebné odzrkadliť aj vo výške zálohových platieb predovšetkým v bytoch, ktoré mali nedoplatky alebo nízke preplatky pri minuloročnom vyúčtovaní, čo sa čiastočne v priebehu roka aj udialo ale je potrebné neustále sledovať aj iné byty. Predseda zároveň vyzval vlastníkov aby prípadné následné úpravy nahlásili samí v kancelárii SVB. 

Osobitný dôraz bol kladený na investície, ktoré vyplývajú z havarijného stavu a opakovanej kontroly HaZZ (elektroinštalácia a núdzové osvetlenie).

Bola spomenutá aj možnosť inštalácie fotovoltaických panelov. Predseda už jednal s dodávateľmi o možnostiach a výhodách ich využitia. Do dnešného dňa ale neboli doručené relevantné štúdie a ponuky, takže táto možnosť ostáva ako podnet do ďalšieho roka. 

Ako nutnú požiadavku na Zhromaždenie Predseda uviedol voľbu členov Rady SVB, keďže je v súčasnosti potrebné zvoliť 3 členov (1 odchádza a 2 vypršal mandát). Predseda informoval, že sa do stanoveného termínu prihlásili traja kandidáti: Maria Říhová, Ing. Lukáš Malík a Július Illeš Dis.Art. a ich zvolením za členov Rady sa rada doplní do potrebnej 5-člennej Rady.

Predseda informoval aj o činnostiach, ktoré boli realizované v oblasti revitalizácie domu (praca na výbere projektanta ..) a o dôvodoch prečo je toto posunuté na ďalší rok. 

Bola vysvetlená aj výhoda hlasovania ON-LINE a o tom, že od nového roka SVB zabezpečí aj túto možnosť. 

Ako dôležitý bod, ktorý mal byť predmetom hlasovania na dnešnom Zhromaždení je výmena domofónu. Predseda informoval o 4 ponukách, ktoré boli dňa konania Zhromaždenia doručené. 

Následne sa prešlo k samotným hlasovaniam. 

 1. Odsúhlasenie plán čerpania FPÚaO

Prítomní schválili Plán čerpania FPÚaO, ktorý bol prezentovaný Predsedom:

                                                            Za: 29              Zrdžal sa: 0      Proti: 0

 1. Voľba členov Rady

Prítomní za troch prihlásených kandidátov hlasovali nasledovne 

                                                            Za                    Zrdžal sa          Proti

Mária Říhová                                       28                    1                      0

Lukáš Malík                                         28                    1                      0

Július Illeš                                            28                    1                      0

 1. Voľba Predsedu SVB

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných vlastníkov je tento bod presunutý ako bod písomného hlasovania v týždni od 5. do 9.12.2022.

 1. Schválenie ON-LINE hlasovania

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných vlastníkov je tento bod presunutý ako bod písomného hlasovania v týždni od 5. do 9.12.2022.

 1. Schválenie výmeny domofónu

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných vlastníkov je tento bod presunutý ako bod písomného hlasovania v týždni od 5. do 9.12.2022.

 1. Diskusia

V rámci diskusie bolo navrhnuté aby sa vodomery SV zaplatili tak ako aj na TÚV a rozdelia náklady na 2 roky.

Za návrh sa hlasovalo nasledovne:                 Za – 29             Zrdžal sa – 0     Proti – 0

Bola navrhnutá výmena poštových schránok na Jantárovej 2. Zhromaždenie zahlasovalo za zaradenie tejto otázky do písomného hlasovania pre Jantárovú 2. 

Za návrh sa hlasovalo nasledovne:                 Za – 26             Zrdžal sa – 0     Proti – 0

Bola navrhnutá aj ďalšia otázka do písomného hlasovania a to návrh aby sa navýšili kompetencie Rady a Predsedu pri stanovovaní limitu rozhodovaní o použití prostriedkov z FPÚaO a to pre Predsedu na 3.000,-€ a Rady na 5.000,-€.

Za návrh sa hlasovalo nasledovne:                 Za – 26             Zrdžal sa – 0     Proti – 0

 1. Rôzne

Neprihlásil sa nikto

 1. Schválenie uznesení

Zhromaždenie sa uznieslo na nasledujúcich uzneseniach:

Uznesenie č.1: Za troch nových členov Rady SVB s mandátom na 3 roky od dnešného dňa boli zvolení: Mária Říhová, Ing. Lukáš Malík a Július Illeš Dis.Art. Týmto Rada SVB má 5 členov. Okrem menovaných členmi ostávajú Miriama Papireková a Ján Ferienčík.

Uznesenie č.2: Predseda SVB je oprávnený jednať s dodávateľmi služieb potrebných na revitalizáciu bytového domu. 

Uznesenie č.3: Zhromaždenie výhlasuje písomné hlasovanie v termíne 5.12.2022, 7.12.2022 a 9.12.2022 od 18:00 do 20.00 v spoločných priestoroch na prízemí na Jantárovej 2 a 4 a to s otázkami:

 1. Súhlasíte s tým aby Predsedom SVB bol Ing. Boris Stupavský ?
 2. Súhlasíte s tým aby bolo umožnené aj ON-LINE hlasovanie ?
 3. Súhlasíte s výmenou domofónu ? (Pričom doplňujúce otázky upresnia väčšinový názor na typ a prevedenie domofónu a dodávateľa diela) 
 4. Súhlasíte s výmenou/obnovou poštových schránok na Jantárovej 2 ?
 5. Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov, ktoré môže odsúhlasiť Predseda SVB na 3.000,-€ a Rada na 5.000,-€ ?

Členov overovacej komisie menuje Rada SVB. 

 1. Záver

Schôdza bola ukončená o 19:20 hod.

Prílohy: Pozvánka, Prezenčná listina, Plán Čerpania FPÚaO

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 21.11.2021                                              Zapísal: Ing. Denisa Stupavská

                                                                                           Overil: Ing. Jozef Muzelák

                                                                                                   Ing. Dušan Trávniček

                                                                                                            Stanislav Valeš

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE 21.11.2022

Vážení vlastníci, pozývame vás na Zhromaždenie vlastníkov bytov SVB, ktoré sa bude konať dňa 21.11.2022 od 18:00  do 20:00

Congress Hotel Centrum  

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Program:

 1. Odsúhlasenie Predsedajúceho zhromaždenia, mandátnej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 2. Úvod – informácie o ročnej činnosti SVB a oboznámenie vlastníkov s bodmi programu zhromaždenia
 3. Schválenie plánu čerpania Fondu PÚaO na nasledujúci rok
 4. Voľba členov rady
 5. Voľba Predsedu spoločenstva
 6. Schválenie spôsobu on-line hlasovania
 7. Schválenie opravy/výmeny domofónu
 8. Diskusia
 9. Rôzne 
 10. Schválenie návrhov uznesení
 11. Záver

Zároveň vyzývame záujemcov o funkciu Predsedu spoločenstva a členov Rady SVB Jantár 2 a 4, aby svoj záujem nahlásili osobne v kancelárii SVB na Jantárovej 4 najneskôr do 16.11.2022.   

Ing. Boris Stupavský                                    za Radu SVB

V Košiciach dňa 3.11.2022

VYPLÁCANIE PREPLATKOV

Vážení vlastníci,

vyplácanie preplatkov pre vlastníkov, ktorí zálohové platby platia cez SIPO alebo v hotovosti sa uskutoční od pondelka 27.6.2022 do štvrtka 30.6.2022 v kancelárii SVB v časoch od 18:00 do 19:00.

Ostatným vlastníkom sa preplatky výplatia priamo na účet.

24.6.2022

Zápisnica z písomného hlasovania – maľovanie

Zápisnica

z písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov

SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 13. a 14.6.2022.

Písomné hlasovanie bolo schválené zhromaždením zo dňa 29.11.2021 a termín oznámený Radou SVB dňa 31.5.2022 a to na dni 13.6.2022 od 18:00 do 20:00 h a 14.6.2022 od 18:00 do 20:00 h

Miesto konania: Spoločné priestory na Jantárovej ulici č.4, 040 01 Košice (Pred kanceláriou SVB)

Samotnému hlasovaniu predchádzala informatívna schôdza vlastníkov, ktorá sa uskutočnila dňa 9.6.2022 v klubovni SVB, kde Predseda SVB prítomným odprezentoval aj hospodárenie SVB za minulý rok, plán investícií SVB na rok 2022 a dlhodobejšie zámery. Odprezentované boli aj samotné ponuky, ktoré sú predmetom hlasovania. Informoval prítomných, že z celkového počtu ponúk Rada SVB vybrala 3 najvýhodnejšie ponuky, ktoré sú predmetom Hlasovania a to:

Ponuka 1 – Revitdom s.r.o.

Ponuka 2 – Marián Magyar – Stavebný servis

Ponuka 3 – MAPEXizol s.r.o.

Overovacia komisia:

 1. Mária Říhová
 2. Ing. Adriana Vaščinecová
 3. Mgr. Miriama Papireková
 4. Ján Ferienčík

Hlasovacie otázky:1. Súhlasíte s maľovaním vnútorných chodieb ?

2. Ak ÁNO, za ktorú ponuku hlasujete (uvedené 3 ponuky)

Výsledky

Celkový počet hlasujúcich: 113 (J2 – 57, J4 – 56)

Neplatné hlasy: 1

Súhlasí s maľovaním: ÁNO 112 (100% uznaných hlasov)

NIE 0 (0% uznaných hlasov)

Ponuky:

Ponuka 1 5

Ponuka 2 67

Ponuka 3 0

Neuviedli 40

Uznesenie č.1:

Na základe výsledkov hlasovania konštatujeme, že vlastníci súhlasia s vymaľovaním vnútorných chodieb a na základe pomeru hlasov za dodávateľa prác schválili ponuku č.2. Predseda SVB tak má mandát vyjednať a podpísať zmluvu s dodávateľom.

Prílohy:

1. Pozvánka

2. ponuky, ktoré boli predmetom hlasovania

3. Hlasovacie hárky (pre každý bytový dom osobitne)

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 16.6.2022 Zapísal: Ing. Denisa Stupavská

Overil: Ing. Jozef Muzelák

Ing. Jana jakubcová

Stanislav valeš

ZHROMAŽDENIE 29.11.2021

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE

SVB JANTÁR 2 a 4

Vážení vlastníci, pozývame vás na Zhromaždenie vlastníkov bytov SVB, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2021 od 18:00  do 20:00

Congress Hotel Centrum 

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Zhromaždenie sa podľa pokynov RÚVZ KE zvoláva na základe

Vyhlášky č.241/2021 §2 č.3 písm d)

Program:

 1. Odsúhlasenie Predsedajúceho zhromaždenia, mandátnej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 2. Úvod – informácie o ročnej činnosti SVB a oboznámenie vlastníkov s bodmi programu zhromaždenia
 3. Voľba členov rady
 4. Schválenie zmeny účelu priestorov
 5. Schválenie vypracovania projektu revitalizácie budovy
 6. Schválenie meračov na TÚV
 7. Schválenie domového poriadku
 8. Schválenie opravy núdzového osvetlenia
 9. Schválenie opravy fasády
 10. Schválenie kľúčovej politiky
 11. Schválenie maľovania chodieb
 12. Schválenie opravy/výmeny domofónu
 13. Schválenie krokov (pomoci) k vyprataniu problémových bytov a priestorov
 14. Schválenie plošnej úpravy zálohových platieb
 15. Diskusia
 16. Rôzne
 17. Schválenie návrhov uznesení
 18. Záver

Zároveň vyzývame záujemcov o funkciu členov rady SVB Jantár 2 a 4, aby svoj záujem nahlásili osobne v kancelárii SVB na Jantárovej 4 najneskôr do 25.11.2021.