Zápisnica z písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB JANTÁR 2 a 4

konaného v dňoch 5.,7. a 9.  decembra 2022.

Písomné hlasovanie bolo schválené zhromaždením SVB dňa 21.11.2022 a bolo riadne vyhlásené Radou.  Oznámenie je prílohou tejto zápisnice.

Miesto konania: Spoločné priestory na prízemí bytových domov na Jantárovej ulici č. 2 a 4.

Čas konania: 5.12.2022 (pondelok) od 18:00 do 20:00

                        7.12.2022 (streda) od 18:00 do 20:00

                        9.12.2022 (piatok) od 18:00 do 20:00

Priebeh hlasovania sledovala a overila overovacia komisia v zložení:

 1. Ing. Dušan Trávniček,
 2. Ing. Jozef Muzelák,
 3. Ing. Jana Varnavčinová,
 4. Ing. Jana Jakubcová,
 5. Ing. Adriana Vaščinecová, ,
 6. Mária Říhová, 
 7. Júliius Illeš Dis.Art.,
 8. JUDr. Justinián Bartko,
 9. Ing. Andrej Chabada
 10. Mgr. Miriama Papireková
 11. Ing. Miroslav Bučko
 12. Ing. Lukáš Malík
 1. Obsah hlasovania – otázky
 1. Súhlasíte aby Predsedom SVB bol Ing. Boris Stupavský?
 • Súhlasíte aby bolo umožnené aj hlasovanie ON-LINE cez internet?
 • Súhlasíte s výmenou domofónu?  (Doplňujúce otázky : 1. Súhlasíte aby bol namontovaný obojstranný digitálny domofón ? a 2. Hlasujem za ponuku: A-Lenerx, B-RUPIOSE a C-MAPEXizol)
 • Súhlasíte s výmenou/opravou poštových schránok na Jantárovej 2? (otázka iba pre vlastníkov na Jantárovej  2) (Doplňujúce vyjadrenie či si vlastník praje výmenu alebo opravu starých schránok)
 • Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov z FPÚaO Predsedu na 3.000,-€ a Rady na 5.000,-€?
 • Priebeh hlasovania:

Hlasovanie prebehlo v súlade so zákonom a  bolo overené schválenými overovateľmi písomného hlasovania, ktorí overovali mandát zúčastnených a priebeh hlasovania.

 • Výsledky hlasovania:

Vyhodnotenie – spočítanie platných hlasov podľa vyjadrenia vôle zúčastnených hlasujúcich prebehlo 11.12.2022  o 20:30 hod. členmi Rady a  schválenými overovateľmi. O priebehu a výsledku hlasovania bola spísaná a overená táto zápisnica.

Minimálny potrebný počet hlasov pre schválenie otázok 1,2,3 a 5: 105

Minimálny potrebný počet hlasov pre schválenie otázky 4: 53

Hlasovania sa zúčastnilo 129 hlasov z celkovo 208 bytov (hlasov)

3 hlasy boli vyhodnotené ako neplatné z toho dôvodu, že nehlasovali všetci podieloví spoluvlastníci. Ako vyjadrenie názoru bolo prijatých niekoľko e-mailov resp. telefonických hovorov vlastníkov, ktorí sa nemohli zúčastniť hlasovania osobne ale tieto zo zákona nemôžu byť akceptované ako platný hlas.

Celkový počet platných hlasov: 126.

Výsledky otázok:

Otázka č. 1:  Súhlasíte aby Predsedom SVB bol Ing. Boris Stupavský ?

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 125   Nesúhlasí: 0   Neuviedol: 1

Výsledok hlasovania: Za predsedu SVB bol zvolený Ing. Boris Stupavský.

Otázka č. 2:  Súhlasíte aby bolo umožnené aj hlasovenie ON-LINE cez internet?

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 121   Nesúhlasí: 4   Neuviedlo: 1 (zmätočný hlas)

Výsledok hlasovania: SVB môže pri nasledujúcich hlasovaniach uznať aj výsledky hlasovania cez internet.

Otázka č. 3:  Súhlasíte s výmenou domofónu? 

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 122   Nesúhlasí: 4   Neuviedlo: 0

Výsledok hlasovania: Návrh na výmenu domofónu je odsúhlasený.

Upresnenie hlasovania:

S návrhom aby bol namontovaný digitálny domofón z obidvoch strán domu vlastníci súhlasia takto: Za: 119                     Proti:   3                      Neuviedlo:

Za konkrétnu ponuku vlastníci rozhodli takto:

Ponuka A: 7                Ponuka B: 80             Ponuka C: 2                Neuviedli: 30

Výsledok: Na základe väčšinového názoru hlasujúcich je schválený návrh na obojstranný digitálny domofón a ponuka B (spoločnosť RUPIOSE)

Otázka č. 4:  Súhlasíte s výmenou/opravou poštových schránok na Jantárovej 2?

Otázka len pre vlastníkov na Jantárovej 2. Potrebné 53 hlasov z celkovo 104 bytov (hlasov)

Hlasovalo: 65             Súhlasí: 63     Nesúhlasí: 2   Neuviedol: 0

Výmena: 32    Oprava: 10      Neuviedlo: 21

Výsledok hlasovania: Vlastníci bytov na Jantárovej 2 odsúhlasili výmenu poštových schránok.

Otázka č. 5:  Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov z FPÚaO Predsedu na 3.000,-€ a Rady na 5.000,-€?

Hlasovalo: 126           Súhlasí: 119   Nesúhlasí: 6   Neuviedlo: 1

Výsledok hlasovania: Vlastníci súhlasia s tým aby sa navýšil limit na odsúhlasenie investícií z FPÚaO, ktorým podľa zmluvy o spoločenstve disponuje Predseda a Rada SVB a to Predseda 3.000,-€ a Rada 5.000,-€ čo bude riešené formou dodatku k Zmluve o spoločenstve.

Prílohy: pozvánka, hlasovacia listina, splnomocnenia, Zápisnica zo zhromaždenia 21.11.2022, Dodatok č. 5 k Zmluve o spoločenstve.

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 11.12.2022                                              Zapísal:   Mgr. Miriama Papireková

                                                                                                           Ing Denisa Stupavská

                                                                                           Overil:     Ing. Jozef Muzelák

                                                                                                            Ing. Dušan Trávniček

Ing. Boris Stupavský

    Predseda SVB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *