Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 21.11.2022.

Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 21.11.2022.

Zhromaždenie bolo riadne zvolané Radou – pozvánka je prílohou zápisnice

Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A , 040 01 Košice 

Prítomní:

vlastníci bytov a NP SVB Jantár v počte 24 v čase otvorenia zhromaždenia o 18:10

z celkového počtu bytov a NP 208. Pozrí prezenčnú listinu, ktorá je prílohou

Schôdzu viedol Ing. Boris Stupavský ako Predseda SVB

Zahájenie 

Schôdza bola otvorená o 18:10 hod. Predseda SVB poďakoval prítomným vlastníkom, že prišli na zhromaždenie. Vzhľadom na nízky počet prítomných požiadal aby toto zhromaždenie schválilo tie body programu, ktoré sú potrebné na ďalšie fungovanie SVB. Investičné a nákladné položky, ktoré potrebujú nadpolovičnú alebo 2/3 väčšinu všetkých vlastníkov budu na tomto zhromaždení schválené ako plán na nasledujúci rok a jednotlivo budú schválené písomnými hlasovaniami v budúcom období. 

 1. Voľba mandátnej a overovacej komisie a zapisovateľa.

Zhromaždenie jednohlasne schválilo (25/25 hlasov „ZA“)

za zapisovateľku: Ing. Denisu Stupavskú

do mandátnej komisie: Máriu Říhovú a Mgr. Miriamu Papirekovú

za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Muzeláka a Ing. Dušana Trávnička a Stanislava Valeša

 1. Úvod – vysvetlenie jednotlivých bodov Predsedom SVB

Predseda SVB informoval prítomných o činnosti SVB v uplynulom čiastočne pandemickom roku a roku poznačenom nárastom cien, predovšetkým energií. Informoval o výsledkoch opakovaných kontrol, ktoré v priebehu roka boli vykonané a zákonných povinnostiach a úlohách, ktoré vyplynuli z nich a nových predpisov. Predostrel aj náklady jednotlivých uskutočnených krokov. Informoval aj o opakovanom zvýšení cien energie, ktoré je potrebné odzrkadliť aj vo výške zálohových platieb predovšetkým v bytoch, ktoré mali nedoplatky alebo nízke preplatky pri minuloročnom vyúčtovaní, čo sa čiastočne v priebehu roka aj udialo ale je potrebné neustále sledovať aj iné byty. Predseda zároveň vyzval vlastníkov aby prípadné následné úpravy nahlásili samí v kancelárii SVB. 

Osobitný dôraz bol kladený na investície, ktoré vyplývajú z havarijného stavu a opakovanej kontroly HaZZ (elektroinštalácia a núdzové osvetlenie).

Bola spomenutá aj možnosť inštalácie fotovoltaických panelov. Predseda už jednal s dodávateľmi o možnostiach a výhodách ich využitia. Do dnešného dňa ale neboli doručené relevantné štúdie a ponuky, takže táto možnosť ostáva ako podnet do ďalšieho roka. 

Ako nutnú požiadavku na Zhromaždenie Predseda uviedol voľbu členov Rady SVB, keďže je v súčasnosti potrebné zvoliť 3 členov (1 odchádza a 2 vypršal mandát). Predseda informoval, že sa do stanoveného termínu prihlásili traja kandidáti: Maria Říhová, Ing. Lukáš Malík a Július Illeš Dis.Art. a ich zvolením za členov Rady sa rada doplní do potrebnej 5-člennej Rady.

Predseda informoval aj o činnostiach, ktoré boli realizované v oblasti revitalizácie domu (praca na výbere projektanta ..) a o dôvodoch prečo je toto posunuté na ďalší rok. 

Bola vysvetlená aj výhoda hlasovania ON-LINE a o tom, že od nového roka SVB zabezpečí aj túto možnosť. 

Ako dôležitý bod, ktorý mal byť predmetom hlasovania na dnešnom Zhromaždení je výmena domofónu. Predseda informoval o 4 ponukách, ktoré boli dňa konania Zhromaždenia doručené. 

Následne sa prešlo k samotným hlasovaniam. 

 1. Odsúhlasenie plán čerpania FPÚaO

Prítomní schválili Plán čerpania FPÚaO, ktorý bol prezentovaný Predsedom:

                                                            Za: 29              Zrdžal sa: 0      Proti: 0

 1. Voľba členov Rady

Prítomní za troch prihlásených kandidátov hlasovali nasledovne 

                                                            Za                    Zrdžal sa          Proti

Mária Říhová                                       28                    1                      0

Lukáš Malík                                         28                    1                      0

Július Illeš                                            28                    1                      0

 1. Voľba Predsedu SVB

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných vlastníkov je tento bod presunutý ako bod písomného hlasovania v týždni od 5. do 9.12.2022.

 1. Schválenie ON-LINE hlasovania

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných vlastníkov je tento bod presunutý ako bod písomného hlasovania v týždni od 5. do 9.12.2022.

 1. Schválenie výmeny domofónu

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných vlastníkov je tento bod presunutý ako bod písomného hlasovania v týždni od 5. do 9.12.2022.

 1. Diskusia

V rámci diskusie bolo navrhnuté aby sa vodomery SV zaplatili tak ako aj na TÚV a rozdelia náklady na 2 roky.

Za návrh sa hlasovalo nasledovne:                 Za – 29             Zrdžal sa – 0     Proti – 0

Bola navrhnutá výmena poštových schránok na Jantárovej 2. Zhromaždenie zahlasovalo za zaradenie tejto otázky do písomného hlasovania pre Jantárovú 2. 

Za návrh sa hlasovalo nasledovne:                 Za – 26             Zrdžal sa – 0     Proti – 0

Bola navrhnutá aj ďalšia otázka do písomného hlasovania a to návrh aby sa navýšili kompetencie Rady a Predsedu pri stanovovaní limitu rozhodovaní o použití prostriedkov z FPÚaO a to pre Predsedu na 3.000,-€ a Rady na 5.000,-€.

Za návrh sa hlasovalo nasledovne:                 Za – 26             Zrdžal sa – 0     Proti – 0

 1. Rôzne

Neprihlásil sa nikto

 1. Schválenie uznesení

Zhromaždenie sa uznieslo na nasledujúcich uzneseniach:

Uznesenie č.1: Za troch nových členov Rady SVB s mandátom na 3 roky od dnešného dňa boli zvolení: Mária Říhová, Ing. Lukáš Malík a Július Illeš Dis.Art. Týmto Rada SVB má 5 členov. Okrem menovaných členmi ostávajú Miriama Papireková a Ján Ferienčík.

Uznesenie č.2: Predseda SVB je oprávnený jednať s dodávateľmi služieb potrebných na revitalizáciu bytového domu. 

Uznesenie č.3: Zhromaždenie výhlasuje písomné hlasovanie v termíne 5.12.2022, 7.12.2022 a 9.12.2022 od 18:00 do 20.00 v spoločných priestoroch na prízemí na Jantárovej 2 a 4 a to s otázkami:

 1. Súhlasíte s tým aby Predsedom SVB bol Ing. Boris Stupavský ?
 2. Súhlasíte s tým aby bolo umožnené aj ON-LINE hlasovanie ?
 3. Súhlasíte s výmenou domofónu ? (Pričom doplňujúce otázky upresnia väčšinový názor na typ a prevedenie domofónu a dodávateľa diela) 
 4. Súhlasíte s výmenou/obnovou poštových schránok na Jantárovej 2 ?
 5. Súhlasíte s navýšením limitu výdavkov, ktoré môže odsúhlasiť Predseda SVB na 3.000,-€ a Rada na 5.000,-€ ?

Členov overovacej komisie menuje Rada SVB. 

 1. Záver

Schôdza bola ukončená o 19:20 hod.

Prílohy: Pozvánka, Prezenčná listina, Plán Čerpania FPÚaO

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 21.11.2021                                              Zapísal: Ing. Denisa Stupavská

                                                                                           Overil: Ing. Jozef Muzelák

                                                                                                   Ing. Dušan Trávniček

                                                                                                            Stanislav Valeš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *