Zápisnica z písomného hlasovania – maľovanie

Zápisnica

z písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov

SVB JANTÁR 2 a 4, konaného dňa 13. a 14.6.2022.

Písomné hlasovanie bolo schválené zhromaždením zo dňa 29.11.2021 a termín oznámený Radou SVB dňa 31.5.2022 a to na dni 13.6.2022 od 18:00 do 20:00 h a 14.6.2022 od 18:00 do 20:00 h

Miesto konania: Spoločné priestory na Jantárovej ulici č.4, 040 01 Košice (Pred kanceláriou SVB)

Samotnému hlasovaniu predchádzala informatívna schôdza vlastníkov, ktorá sa uskutočnila dňa 9.6.2022 v klubovni SVB, kde Predseda SVB prítomným odprezentoval aj hospodárenie SVB za minulý rok, plán investícií SVB na rok 2022 a dlhodobejšie zámery. Odprezentované boli aj samotné ponuky, ktoré sú predmetom hlasovania. Informoval prítomných, že z celkového počtu ponúk Rada SVB vybrala 3 najvýhodnejšie ponuky, ktoré sú predmetom Hlasovania a to:

Ponuka 1 – Revitdom s.r.o.

Ponuka 2 – Marián Magyar – Stavebný servis

Ponuka 3 – MAPEXizol s.r.o.

Overovacia komisia:

  1. Mária Říhová
  2. Ing. Adriana Vaščinecová
  3. Mgr. Miriama Papireková
  4. Ján Ferienčík

Hlasovacie otázky:1. Súhlasíte s maľovaním vnútorných chodieb ?

2. Ak ÁNO, za ktorú ponuku hlasujete (uvedené 3 ponuky)

Výsledky

Celkový počet hlasujúcich: 113 (J2 – 57, J4 – 56)

Neplatné hlasy: 1

Súhlasí s maľovaním: ÁNO 112 (100% uznaných hlasov)

NIE 0 (0% uznaných hlasov)

Ponuky:

Ponuka 1 5

Ponuka 2 67

Ponuka 3 0

Neuviedli 40

Uznesenie č.1:

Na základe výsledkov hlasovania konštatujeme, že vlastníci súhlasia s vymaľovaním vnútorných chodieb a na základe pomeru hlasov za dodávateľa prác schválili ponuku č.2. Predseda SVB tak má mandát vyjednať a podpísať zmluvu s dodávateľom.

Prílohy:

1. Pozvánka

2. ponuky, ktoré boli predmetom hlasovania

3. Hlasovacie hárky (pre každý bytový dom osobitne)

Prehlasovaní vlastníci sa môžu do 30 kalendárnych dní odvolať na súd, aby vo veci rozhodol (§14 ods. 8 Zákona 182/1993 v platnom znení).

V Košiciach dňa 16.6.2022 Zapísal: Ing. Denisa Stupavská

Overil: Ing. Jozef Muzelák

Ing. Jana jakubcová

Stanislav valeš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *